Medlemmer

Du kan være med til at sikre Det Danske Gartnerimuseums fremtid på flere måder.


Museet blev indviet den 29. august 1998 og har ca. 150 sponsorer og medlemmer.

Bestyrelsen ønsker fortsat at udvikle museet som en historie om Dansk Gartneris brancher.

Vi ønsker at præsentere udviklingen gennem årene, så museet er interessant at besøge for alle.


Hvis du deler bestyrelsens formål og virke, kan du hjælpe museet fremad på følgende måder:


Bliv årsmedlem. Det koster 100,- kr årligt i kontingent.


Bliv medlem i 10 år. Det koster 500,- kr.


Bliv livsvarigt medlem. Det koster 1.000,- kr.


Bliv sponsor ved at støtte Det Danske Gartnerimuseum med et fast beløb i en periode.

Du kan f.eks. tegne 3 års eller 5 års sponsorater på 500,- kr eller 1.000,- kr årligt.


Bliv ven af museet ved at støtte museet med et variabelt éngangsbeløb.


Alle støtteformer er fradragsberettiget for firmaer, idet vi udsteder kvittering.

Museets revisor og kasserer sikrer, at vi overholder Museumslovens bestemmelser.


Museets bestyrelse håber således også fremover at kunne registrere dig eller dit firma eller din organisation som medlem af Det Danske Gartnerimuseum.

Alle sponsorer og venner af museet er automatisk medlem i støtteperioden.


Kontakt et bestyrelsesmedlem eller send en e-mail til info@detdanskegartnerimuseum.dk med dit ønske, så vil vores sekretær fremsende et girokort, samt vedtægter og museumsfolder.


VEDTÆGTER  

for Det Danske Gartnerimuseum

Marts 2011


 

På den stiftende generalforsamling, den 24. april 1996 i Foreningen Det danske Gartnerimuseum blev der enstemmigt truffet beslutning om at oprette en forening med nedenstående vedtægter. Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 16. marts 2016.

 

FORMÅL:


1.1  Foreningens navn er Det danske Gartnerimuseum


1.2  Dens hjemsted er Aarhus Kommune eller en anden af bestyrelsen valgt kommune


1.3  Foreningens formål er:

- at drive Det danske Gartnerimuseum med tilhørende og beslægtede aktiviteter

- at arbejde for at sikre navn og samlinger helt eller delvist for eftertiden ved overdragelse til anden museumsvirksom-

  hed, såfremt muligheden for fortsat selvstændig drift af museet ikke længere er hensigtsmæssig, sandsynlig eller mulig


  1. MEDLEMSFORHOLD:


2.1  Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningen, herunder erhvervsvirksomheder og andre

       foreninger.


2.2  Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Ved indmeldelsen betales kontingent for det regnskabsår, hvori

       indmeldelse finder sted, eller for livsvarigt medlemskab.


       Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til kassereren med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

       Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller

       som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af

       de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der trods rykker, ikke betaler kontingent til foreningen, slettes

       dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.


2.3  Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt evt. ældre gæld til foreningen er berigtiget.

       Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen på grund af manglende opfyldelse af almindelige medlems-

       forpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte på denne.


2.4  Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for følgende regnskabsår.

       Kontingent indbetales til foreningen senest 1. april. Generalforsamlingen beslutter samtidig evt. justering af

       kontingentet for 10-årigt eller livsvarigt medlemskab.


2.5  Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og formålsbestemmelse.


BESTYRELSEN:


3.1  Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der skal være myndige og ikke må

       mangle rådighed over eget bo.

 

3.2  Den til enhver tid værende leder af Jordbrugets UddannelsesCenter Århus er født medlem af bestyrelsen, men kan

       ikke konstitueres som formand, næstformand eller kasserer.


3.3  Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen og afgår med 3 årligt.

       Der vælges ligeledes op til 2 suppleanter for 1 år af gangen. Kun medlemmer af foreningen kan vælges. Genvalg kan

       finde sted. Den suppleant, som har opnået flest stemmer, er 1. suppleant. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, 

       indtræder suppleanten på den ledige plads og afgår på samme tidspunkt, som det bestyrelsesmedlem, som afløses,

       skulle være afgået.

       Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og

       kasserer.


3.4  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


3.5  Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.


3.6  Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver

       det. Dagsorden skal afgives.


3.7  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inkl. formand eller næstformand er til stede. I

       tilfælde af stemmelighed gør formandens/næstformandens stemme udslaget.


3.8  Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og referatet underskrives af samtlige tilstedeværende

       bestyrelsesmedlemmer på det følgende møde. Et bestyrelsesmedlem har ret til at få sin mening tilført referatet.


GENERALFORSAMLING:


4.1  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.


4.2  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse af generalforsamling

      med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel, enten i foreningens medlemsblad, i

      fagpressen eller ved særskilt skrivelse, herunder med elektronisk post, til hvert enkelt medlem. Foreningens

      reviderede regnskab udleveres på den ordinære generalforsamling eller kan rekvireres hos foreningens sekretær

      efter generalforsamlingens indvarsling.


      Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 50 % af   

      foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. Den ekstraordinære

      generalforsamling skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.


4.3  Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent.


4.4  Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen


4.5  Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:


       1. Valg af dirigent

       2. Bestyrelsens beretning

       3. Forelæggelse af årsregnskab

       4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisionsfirma

       5. Indkomne forslag

       6. Eventuelt


4.6  Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal

       indsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget

       på dagsordenen. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af

       nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme, erhvervsvirksomheder, foreninger og lignende har ligeledes

       kun én stemme.


4.7  Afstemninger vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal finde sted skriftligt. Øvrige afstemninger skal

       ske skriftligt, såfremt det begæres af en af de tilstedeværende stemmeberettigede. Der kan stemmes ved fuldmagt

       dog således, at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem og således, at hvert fremmødt medlem kun kan med-

       bringe én fuldmagt

.

REGNSKAB OG REVISION:


5.1  Over foreningens formue, dens indtægter og udgifter skal hvert år aflægges regnskab.


5.2  Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.


5.3  Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt, godkendt revisor.


5.4  Kassereren fører efter god skik, et forsvarligt bogholderi over foreningens afholdte udgifter og oppebårne indtægter.

       Kassereren udarbejder foreningens årsrapport, som efter revision skal forelægges til godkendelse på foreningens

       ordinære generalforsamling.


TEGNING OG HÆFTELSE:


6.1  Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved salg og

       pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Museumsgenstande kan, bortset fra

       opløsnings- eller overdragelsessituationen, ikke sælges eller overdrages, jf. pkt. 8.1 og 9.1.


6.2  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.


ÆNDRINGER AF VEDTÆGTSBESTEMMELSER:


7.1  Til ændring af nærværende vedtægt herunder sammenlægning med en anden forening kræves vedtagelse på en

       generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer


OPLØSNING:


8.1  Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal af samtlige medlemmer. Opnås

       denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan

       vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.


OVERDRAGELSE AF MUSEETS EFFEKTER:


9.1  Til beslutning om overdragelse af museets aktiver, effekter og samlinger med henblik på bevarelse for eftertiden i

       andet museumsregi kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal af samtlige medlemmer. Opnås

       denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan

       vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.


VOLDGIFT:


10.1  Tvist om forståelsen og anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.


10.2  Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af tvistens parter udpeger en, samt en af

         voldgiftsmændene i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valg af opmand,

         udpeges han af præsidenten for Vestre Landsret. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift eller

         senere ændringer.


Beder, 16. marts 2016
I bestyrelsen, marts 2016:

Leif Juul, Hans Erik Jacobsen, Hans Graversgaard Bertelsen, Carl Aksel Kragh Sørensen, Peter Rasmussen, Jens Vester Rasmussen og Claus Christensen