Museets bestyrelse:

Bestyrelsen

Hans Erik Jacobsen, formand, 6130 7467


Karsten R. Jensen, næstformand, 6021 0051


Carl Aksel Kragh Sørensen, kasserer, 2191 7688 eller 8625 7424


Hans Bertelsen, sekretær, 8629 1785


Leif Juul, 8616 1768 / 8693 1405 eller 2336 3741


Peter Rasmussen, 8629 4936 eller 2331 1061


Peter L. Moesgaard, direktør for JU Århus.


Lars Kirkebye, 1. suppleant,


Viktor Pedersen, 2. suppleant,

Referat af generalforsamling i Det Danske Gartnerimuseum

27. marts 2019

Dagsorden:


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af 2 suppleanter
  6. Valg af revisionsfirma
  7. Gartnermuseets fremtid
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt


Formanden bød velkommen til de 13 fremmødte.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Claus Christensen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden nævnte, at hele årets omdrejningspunkt har været flytningen til det Det Grønne Museum (DGM), men det går lidt langsomt. Museet har i den forbindelse haft besøg af den nye direktør for DGM, som var meget positiv indstillet, men det er fortsat et stort problem med finansieringen. Der arbejdes pt på en plan B til ca. kr. 3.350.000. For at komme op på det beløb mangler der ca. kr. 1.700.000, som skal hentes hos sponsorer. Til brug herfor er Claus Christensen i gang med at udarbejde et nyt prospekt i samarbejde med DGM. Han vil senere under pkt. 7 give en nærmere redegørelse for processen, og hvor vi står lige nu.

I forbindelse med flytningen forestår et stort sorterings- og registreringsarbejde, som varetages af Hans, Karsten og Jens. Hans og Karsten har foreløbig scannet alle elevbilleder og andet billedmateriale.

Det er i samråd med Carl Aksel og DGM besluttet, at den beskrivelse af Gartneriet Petersmindes historie, som Carl Aksel har skrevet (ca. 100 ringbind), skal overdrages til egnsarkivet i Åbyhøj, så det i fremtiden kan være tilgængeligt for interesserede.

Der har i årets løb været besøg af en journalist fra Aarhus Onsdag. Det udmundede i en artikel, der blev bragt i foråret, dog uden den store respons i form af flere besøg på museet.

Bestyrelsen deltog som vanligt i skolens åbent-hus-arrangement i maj. Det var som altid hyggeligt og gav et pænt overskud på ca. kr. 10.000, hvilket fremgår af regnskabet. Der lød i den forbindelse en stor tak til vore sponsorer, herunder Gloria Munde for et sortiment af krydderurter og Karsten Jensen, Ørting, samt Århus Planteskole for træer og prydbuske. Vi har også modtaget spagnum fra Horticoop, så vi har kunnet producere planter til videresalg. Desuden solgtes en del gamle zink- vandkander og gamle potter, som der var ret stor interesse for. Alt i alt en rigtig god dag.

Der er i løbet af de senere år opstået et kedeligt problem – det gamle drivhus er ved at falde sammen pga. råd. Det har været nødt at reparere det nødtørftigt, men måske bliver det nødven-digt at nedlægge det helt i år.

Der lød en stor tak til skolen og dets personale, som vi altid bliver godt modtaget af. De har også været en stor hjælp for Karsten og Hans ved scanning af billeder. Også tak til Claus Christensen for hans arbejde med flytningen af museet og samarbejdet med Det Grønne Museum og til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.

Formanden sluttede med at nævne, at det er nødvendigt med en ny bemyndigelse fra bestyrelsen til formanden til at disponere over museets økonomi, bankkonti mm. tillige med kassereren. Det skyldes, at bemyndigelsen er blevet forældet pga. manglende brug.

 

Bestyrelsens beretning gav ikke anledning til kommentarer, og den blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

 

 Ad 3. Forelæggelse af regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Carl Aksel Kragh Sørensen.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

 

Som nævnt ovenfor bemyndigede bestyrelsen formanden, Hans Erik Jacobsen, tillige med kasserer Carl Aksel Kragh Sørensen at disponere Det danske Gartnerimuseums bankkonti.

 

Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Leif Juul, Hans Erik Jacobsen og Peter Rasmussen, som alle blev genvalgt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i lige år, er Hans Berthelsen, Carl Aksel Kragh Sørensen og Karsten Jensen.

 

Ad 5. Valg af 2 suppleanter.

Lars Kirkebye og Viktor Pedersen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

 

Ad 6. Valg af revisionsfirma.

Nuværende revisionsfirma, Kousted og Skovgaard blev genvalgt.

 

Ad 7. Gartnerimuseets fremtid.

Claus Christensen redegjorde yderligere for processen og fremtidsudsigterne for flytningen til Det Grønne Museum på Gl. Estrup.

 

Det besluttedes i sommeren 2018 at droppe den såkaldte Plan A - bl.a. omfattende byggeri at et nyt ”gammelt” gartneri på Gl. Estrup. Det skyldes mangel på økonomiske muligheder, da det ikke er lykkedes vores fundraiser at skaffe en krone. Samarbejdet med fundraiseren er stoppet uden udgifter og i god orden.

Den nye Plan B er mindre ambitiøs, men kræver stadig en investering på Gl. Estrup i form af etablering af magasinplads til gartnerimuseets samlinger. Der mangler ca. 1.7 mio. kr. til dette, hvortil kommer øvrige udgifter, som dog er dækket på anden vis via sponsorater og værdien af museets og Det Grønne Museums arbejde.

 

Claus Christensen arbejder sammen med en ny repræsentant fra Det Grønne Museum (Maria) på at få gang i indsamlingen af de nødvendige midler, men arbejdet forsinkes af, at Maria har andre og presserende opgaver for Det Grønne Museum. Det forventes dog at indsatsen kan intensiveres i løbet af april måned.

 

Claus Christensen er tillige i dialog med Dansk Gartneri for at skaffe opbakning til en henvendelse om støtte til Dansk Gartneris medlemmer, hjælp til adresser, medvirken til en artikel i Gartnertidende og til at sammen med gartnerimuseet at lægge navn til ansøgningerne om støtte. Pt. afventes svar på dette.

 

Carl Aksel Kragh Sørensen har været i dialog med Plan Danmark, som tidligere har bevilget kr. 500.000 til indretning på Gl. Estrup i det nybyggede gartneri. Da dette ikke bliver til noget, vil vi gerne have ændret bevillingen til at gælde Plan B, og det ser man positivt på i Plan Danmark - dog efter en nærmere dialog og tilsendelse af det reviderede prospekt. Claus Christensen sender dette til kassereren, når det er klart.

 

Muligheden for ”crowdfunding” blev berørt, f.eks. i forbindelse med skolens Åbent hus dag, den 23. maj, via Facebook eller andre kanaler. Det kræver et MobilePay nr. - formanden taler med banken om dette.

 

Det skal undersøges, hvilke regler der er for crowdfunding, og evt. tilbagebetaling, hvis projektet ikke bliver til noget - det kunne f.eks. ske til en velgørende organisation,

 

Ad 8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad 9. Eventuelt

Formanden oplyste, at bestyrelsen har vedtaget, at der kan bevilges km-penge til Claus Christensensen if. med arbejdet med flytningen af museet.

 

Der var ikke yderligere bemærkninger.

 

Generalforsamlingen hævet.

 

Beder, 4. april 2019

Claus Christensen, dirigent og referent