Museets bestyrelse:

Bestyrelsen

Hans Erik Jacobsen, formand, 6130 7467


Karsten R. Jensen, næstformand, 6021 0051


Carl Aksel Kragh Sørensen, kasserer, 2191 7688 eller 8625 7424


Hans Bertelsen, sekretær, 8629 1785


Leif Juul, 8616 1768 / 8693 1405 eller 2336 3741


Peter Rasmussen, 8629 4936 eller 2331 1061


Peter L. Moesgaard, direktør for JU Århus.


Lars Kirkebye, 1. suppleant,


Viktor Pedersen, 2. suppleant,

Referat af generalforsamling i Det danske Gartnerimuseum

22. marts 2018

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Forelæggelse af regnskab

4.Valg af bestyrelsesmedlemmer

5.Valg af 2 suppleanter

6.Valg af revisionsfirma

7.Gartnermuseets fremtid

8.Indkomne forslag

9.Eventuelt.


Formanden bød velkommen til de 15 fremmødte - et usædvanligt højt tal.


Ad 1. Valg af dirigent


Claus Christensen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.


Ad 2. Bestyrelsens beretning


Formanden nævnte, at det helt store omdrejningspunkt i år har været museets fremtid. Mere herom senere, så først blev nævnt, hvad der har været af andre aktiviteter i årets løb.

Vi har selvfølgelig igen i år deltaget i skolens åbent-hus-arrangement, hvor vi solgte produkter, vi selv har produceret, og produkter fra sponsorer: Krydderurter fra Jens Nørgaard Poulsen, et meget fint udvalg af prydbuske og træer fra Karsten Jensen, Ørting, og prydbuske fra Aarhus Planteskole. Vi tjente desværre ikke så meget som tidligere år, formentlig på grund af et mindre besøgsantal og at arrangementet lå senere end det plejer grundet div. forårshelligdage.

Formanden rettede her en stor tak til disse sponsorer, herunder også – Horticoop, der gør det muligt for os at producere planter til videresalg - de forsyner os med spagnum m.m.

Vi har modtaget en del mistbænkvinduer fra Peter Mejer, Vejle. De kan bruges til en mistbænk efter en evt. flytning.  Vi har fået nogle bøger og kasser (til nelliker) fra Skrillinge. Vi er blevet tilbudt en nedfælder til balsamid, som er blevet brugt i forstplanteskoler. Der er kun fremstillet denne ene maskine.

Vi har haft besøg af Morsø Traktormuseum, som har fået en del enakslede traktorer (fræsere) og nogle sprøjter. Det er sket efter aftale med Det grønne Museum (DGM).

Endvidere har vi haft et positivt besøg fra Egnsarkivet i Malling med henblik på overdragelse af materiale vedr. Beder Gartnerskole.

Der har været besøg af en journalist fra Aarhus Onsdag for at skrive en artikel om museet. Det skulle blive bragt her i løbet af foråret.

Hvad angår flytningen er der sket en del, indtil videre mangler vi ”bare” pengene.

Vi har lavet en aftale med DGM, om hvordan det skal foregå. De genstande, der ikke skal med, kan vi tilbyde til andre museer – efter aftale med DGM.

For at skaffe penge til flytningen er der udarbejdet et fint prospekt, der beskriver, hvordan det færdige resultat skal indgå i Det Grønne Museum (DGM), samt et budget på ca. 9 mill. Den store drivkraft bag udarbejdelsen af dette prospekt har været Claus Christensen. Derudover hjælp til tegninger af Claus’ søster og fra skolen til opsætning.

Der skal lyde en stor tak til dem alle for denne uvurderlige hjælp, der har gjort det muligt at fremstille prospektet til en meget rimelig pris.

I skrivende stund har vi det store problem, at det endnu ikke er lykkedes vores fundraiser at få indhentet tilsagn om penge, så det ser lidt tungt ud.

Vi har haft et møde med DGM om en plan B, hvis det ikke lykkes os at skaffe pengene. Der er så den mulighed, at genstandene kan flyttes derud og komme på magasin, og derefter indgå i deres eksisterende udstillinger. Dette skulle kunne gøres for ca. 1 mio. kr. Vi har tilsagn om betaling af den fysiske flytning fra Dansk Gartneri.

Også en stor tak til skolen og det altid venlige og hjælpsomme personale, og til sidst skal også lyde en tak til den øvrige bestyrelse for som regel god ro og orden.


Bestyrelsens beretning gav anledning til følgende kommentarer:


Jens Vester Rasmussen: Plan B vil formentlig koste noget mere, snarere 2-3 mio. kr.


Morten Andersen: Kommenterede bestyrelsens bemærkning om Dansk Gartneris tilsagn om støtte til flytningen - der er efter hans oplysninger ikke tale om et konkret tilsagn om betaling af flytteudgifterne, men om en positiv tilkendegivelse og overvejelse, som skal drøftes nærmere, når det er aktuelt. Det tidligere ydede beløb på kr. 25.000 var en del af dette i henhold til et referat fra tidligere møde i DG.


Bestyrelsen for museet var noget overraskede over denne udmelding, da man havde den faste opfattelse, at der lå et tilsagn om at finansiere flytningen. De 25.000,- var en gave som tak for hjælpen til udarbejdelse af jubilæumsbog i anledning af DG´s 125 års jubilæum, og havde ikke noget med flytningen at gøre. Havde det været et tilsagn til flytningen, skulle det iflg. kasseren have været behandler anderledes, rent regnskabsmæssigt.


Morten Andersen understregede, at referatet ikke er en afvisning af at hjælpe med flytningen, men det er ikke konkret besluttet - det må tages op.


Bestyrelsen måtte, som det lå, umiddelbart tage dette til efterretning.


Der var ikke yderligere bemærkninger til bestyrelsen beretning, som blev taget til efterretning.Ad 3. Forelæggelse af regnskab


Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Carl Aksel Kragh Sørensen, som bl.a. nævnte, at Museet nu er registreret som forening med selvstændigt CVR-nr., og foreningen tegnes af to personer (formand og kasserer).


Viktor Pedersen spurgte til forskellen i kontingentindtægter. kassereren nævnte, at det bl.a. skyldtes forskydninger mellem kontingenttyper og dødsfald.


Revisionshonoraret er steget væsentligt (Morten Andersen), men kassereren redgjorde for, at det reelt er et noget mindre beløb, som fremgår af balancen. Resten kan betragtes som et sponsorat.


Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger


Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.


På valg var Hans Berthelsen, Carl Aksel Kragh Sørensen og Jens Vester Rasmussen

Hans Berthelsen og Carl Aksel Kragh Sørensen genopstillede og blev genvalgt. Til afløsning af Jens Vester Rasmussen valgtes Karsten Jensen, Ørting.


Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i lige år, er Leif Juul, Hans Erik Jacobsen og Peter Rasmussen


Ad 5. Valg af 2 suppleanter.


Lars Kirkebye og Viktor Pedersen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.


Ad 6. Valg af revisionsfirma.


Nuværende revisionsfirma, Kousted og Skovgaard blev genvalgt.


Ad 7. Gartnerimuseets fremtid.


Claus Christensen redegjorde lidt mere for processen og fremtidsudsigterne for flytningen til Det Grønne Museum på Gl. Estrup. Der blev holdt et møde i november 2017, hvor man drøftede de forskellige scenarier (Plan A og B). Plan B - altså en flytning uden eget ”museumshus” - vil medføre at de udvalgte effekter flyttes til Gl. Estrup, men hovedsageligt kun vil blive vist i forbindelse med udstillinger.  Det kræver etablering af mere depotplads, og derfor er der ud over flytningen også behov for at skaffe midler til dette.


Fundraiseren har søgt 5-6 fonde, som indtil videre ikke har givet resultat.  Det udløser imidlertid ikke honorar, som først skal betales, når alle penge er skaffet.


Der vil omkring sommerferien skulle tages stilling til, hvad næste skridt skal være (Plan A eller B).

En Plan C (forbliven i Beder) er ikke realistisk, bl.a. fordi, der vil blive færre og færre til at stå for drift, vedligeholdelse og fornyelse.

Jens Vester Rasmussen nævnte i den forbindelse, at der har været mange kontakter og møde med andre museer, men ingen har vist interesse for et samarbejde eller overtagelse af samlingerne.


Bestyrelsen opfordrede Morten Andersen til at nævne sagen i forbindelse med møde i DG, og at DG skulle involvere sig i udfordringen og processen, herunder at foreslå DG´s bestyrelse et møde og besøg på Museet og på JU.Ad 8. Indkomne forslag


Der var ikke indkommet forslag.


Ad 9. Eventuelt


Carl Aksel nævnte, at der kan forventes besøg fra Aabyhøj Lokalhistoriske Forening, som også gerne vil se skolens gartneri.


Formanden sluttede generalforsamlingen med en stor tak til Jens Vester Rasmussen for hans store indsats i bestyrelsen, fordelt over et par perioder. Jens kvitterede og nævnte, at han havde behov ofr en pause, men at han stadig gerne ville være involveret i flytteprocessen.


Generalforsamlingen hævet.Beder, 22. marts 2018

Claus Christensen, dirigent og referent