Hans Erik Jacobsen, formand, 6130 7467

 

Jens Vester Rasmussen, næstformand 4062 8428

 

Carl Aksel Kragh Sørensen, kasserer, 2191 7688 eller 8625 7424

 

Hans Bertelsen, sekretær, 8629 1785

 

Leif Juul, 8616 1768 / 8693 1405 eller 2336 3741

 

Peter Rasmussen, 8629 4936 eller 2331 1061

 

Peter L. Moesgaard, direktør for JU Århus.

 

Lars Kirkebye, 1. suppleant,

 

Viktor Pedersen, 2. suppleant,

Referat af generalforsamling i Det danske Gartnerimuseum

22. marts 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af 2 suppleanter

6. Valg af revisionsfirma

7. Gartnerimuseets fremtid

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

 

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Claus Christensen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Hans Erik Jakobsen aflagde bestyrelsens beretning:

 

Aktiviteterne på museet har ikke været så mange i 2016.

Vi har haft besøg af onsdagsklubben fra ældrecentret Eskegården. Der var 12 personer.

 

Der har været en henvendelse fra Storcenter Nord angående det gamle GASA i forbindelse med centrets jubilæum. Vi var behjælpelig med nogle årstal vedr. Det gamle GASA.

 

Der har også været en henvendelse fra Salling Planteskole, der havde 120-års jubilæum. Også her var vi behjælpelige med nogle oplysninger.

 

Vi deltog som vanligt i skolens åbent-hus-arrangement. Som altid en hyggelig dag med en fortjeneste på godt 11.000 kr. I den forbindelse sendte formanden en stor tak til vores sponsorer af både planter og spagnum: Karsten Jensen, Rosborg, Jens Nørgaard Poulsen, Aarhus Planteskole og Horticoop. Uden deres hjælp havde vi ikke kunnet opnå så fint et resultat.

 

Formanden ønskede Peter L. Moesgaard velkommen i bestyrelsen efter, at han er blevet direktør for JU som afløser for Claus Christensen,

 

 

 

Angående flytning til Gl. Estrup, nu Det grønne Museum, har der været en del møder i årets løb. Efter en noget turbulent periode er vi nu kommet frem til en god aftale med Der grønne Museum, om hvordan de skal overtage Det danske Gartnerimuseum. Vi har i fællesskab fået lavet et fint prospekt, der skal bruges til at søge penge til projektet hos diverse fonde og virksomheder. Til det formål har vi allieret os med en fundraiser, der har stor erfaring med dette.

 

I forbindelse med projektet skal der lyde en stor tak til Gartnernes Forsikring V/Torsten Dalsgaard Pedersen, Claus Christensen og Jens Aage Søndergaard fra Det grønne Museum.

 

 

Thomas Møller, 3F, takkede for Museets medvirken til en udstilling på Rymarken i forbindelse med Gartnernes Fagforenings 100-års jubilæum. Formanden bemærkede, at det måske kunne være en god idé at spørge i 3F om støtte til flytningen.

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til bestyrelsen beretning.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

Ad 3. Forelæggelse af regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Carl Aksel Kragh Sørensen, som tillige nævnte, at der i forbindelse med flytteprojektet er behov for et nyt CVR-nr. og oprettelse af konti til indsættelse af bidrag fra sponsorer og gaver.

Karsten Jensen nævnte, at Frugt- og prydtræsklubben var blevet nedlagt, og at der måske derfra kunne komme et bidrag til flytningen.

På forespørgsel blev det oplyst, at foreningen har ca. 130 medlemmer, fordelt på års-medlemmer, 10-års medlemmer og livsvarige medlemmer.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger

 

Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Leif Juul, Hans Erik Jacobsen og Peter Rasmussen. De modtog alle genvalg. Der var ikke andre kandidater. De tre blev således genvalgt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i lige år, er Hans Berthelsen, Carl Aksel Kragh Sørensen og Jens Vester Rasmussen

 

Ad 5. Valg af 2 suppleanter.

Lars Kirkebye og Viktor Pedersen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

 

Ad 6. Valg af revisionsfirma.

Nuværende revisionsfirma, Kousted og Skovgaard blev genvalgt.

 

Ad 7. Gartnerimuseets fremtid.

Claus Christensen supplerede beretningen og orienterede om det hidtidige forløb, hvor der har været holdt møder med Gl. Estrup. Det er i en periode gået lidt trægt med processen, men siden eftersommeren er det gået fremad. Der er således indgået en skriftlig aftale med Gl. Estrup/Det Grønne Museum om vilkårene for flytningen, der er enighed om projektets form og nødvendige bygningsmæssige forhold, og Museet har, som det også blev nævnt i beretningen, indgået aftale med en fundraiser. Aftalen er indgået direkte med Museet, men Gl. Estrup står bag og er med i en del af den finansiering, der skal fremskaffes. Til brug for fundraiserens arbejde er der udarbejdet et prospekt for projektet, som skal bruges til at søge bl.a. fondsmidler på.

Projektet løber samlet op i knap 9,3 mio. kr., hvor af fundraiseren skal skaffe de 7.3 mio. kr. Håbet er, at der kan tages første spadestik til nybyggeriet i 2018.

 

Ad 8. Indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet andre forslag.

 

Ad 9. Eventuelt

 

Intet at bemærke.

 

Generalforsamlingen hævet.

 

 

Beder, 29. marts 2017

Claus Christensen, dirigent og referent